Voorwaarden

Hieronder vindt u onze voorwaarden. Gelieve steeds contact met ons op te nemen voor meer uitleg,  en de nodige afspraken.

Overeenkomst tent : Cultureel dak

 

De ondergetekenden,

Enerzijds,

A Feitelijke vereniging cultureel dak, gevestigd te ………………………………………………………………
Vertegenwoordigd door……………………………………………………………., handelend in naam van  deze feitelijke vereniging , hierna ” de verhuurder” genaamd.

Anderzijds,

B ………………………………………………………………. (Naam en Voornaam), handelend in naam van ………………………………………………………………… (eventueel vereniging/firma/VZW). Woonachtig te ……………………………………………………………………………………………………….., hierna “huurder” genaamd.

Artikel 1.  Identiteit van de huurder

Naam vereniging/organisatie/firma ( indien v.t. ) : ………………………..……………………………………….
Adres van de vereniging (indien v.t.) :……………………………………………………………………………
Telefoonnummer  : …………………………………….………………………………………………………………………
GSM-nummer:   ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail adres : ……………………………………………………………………………………………………………

Eventueel vervangend persoon:
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
GSM-nummer…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Leveringsadres (plaats waar de tent wordt opgebouwd), Indien niemand aanwezig bij de opbouw, graag een plattegrond toegevoegd.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Omschrijving evenement waarvoor de tent zal gebruikt worden:
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De huurder verklaart dat hij/zij meerderjarig en handelingsbekwaam is, en in voorkomend geval gerechtigd om de vereniging of organisatie te vertegenwoordigen bij het afsluiten van deze overeenkomst. In elk geval blijft in voorkomend geval diegene die optreedt voor de huurder ook persoonlijk solidair gehouden tot uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2: Afspraken m.b.t ophalen, teruglevering, opbouw & afbraak

De tent wordt op ……………/…………/……………(dd/mm/jj) rond …… : …… (uu:mm) Geleverd en opgebouwd op bovenvermeld terrein.

De tent wordt op ……………/……………/………… (dd/mm/jj) rond ……… : …… (uu:mm) afgebroken en opgehaald op bovenvermeld terrein.

Artikel 3. Voorwerp van de huurovereenkomst

Deze verhuurovereenkomst betreft de verhuring van een tent, eigendom van de verhuurder. (letter omcirkelen)

  1. Grijs-gele spantent. Deze tent heeft afmeting 16x16m (vrije grondoppervlakte van 20 x 20m)

(prijs overeen te komen)

 

  1. Grijs-gele spantent. Deze tent heeft afmeting 16x24m (vrije grondoppervlakte van 20 x 28m)

(prijs overeen te komen)

 

Artikel 4. Locatie van gebruik van de tent door huurder

De tent wordt door de huurder geplaatst op het leveringsadres zoals omschreven in artikel 1. De huurder verklaart de nodige toelatingen van om het even welke overheidsinstantie of burgerlijke partij te hebben voor het plaatsen van deze tent op boven vermeld terrein. De verhuurder verklaart hierbij dat dit terrein beschikbaar is voor het evenement voor de afgesproken huurperiode van de tent. Wanneer de tent buiten Lommel wordt opgezet bedraagt de vervoersvergoeding € 0,35 per km en dit voor zowel het afleveren als het opnieuw halen van de tent.

 

Artikel 5. Huurprijs

De huurprijs werd vastgesteld op €……., en dit voor een gebruik van  4. dagen(2 dagen voor het evenement, de dag van het evenement zelf, 1 dag na het evenement . Deze som wordt betaald per overschrijving op bovengenoemd rekeningnummer of cash betaald aan de vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging, ten laatste 7 dagen vóór het gebruik van de tent. In geval van laattijdige betaling, wordt na ingebrekestelling per mail een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag aangerekend.

De huurperiode zoals afgesproken, zie boven in dit artikel, kan uitgebreid worden indien de huurder extra dagen over te tent wil beschikken en indien dit mogelijk is rekening houdende met de huurperiodes van andere huurders. Per extra dag dat de huurder over de tent wenst te beschikken wordt er een bedrag van 50 euro aangerekend, bovenop de reeds betaalde huurprijs. deze verrekening gebeurd tijdens de afbraak en dient altijd contant betaald te worden.

Artikel 6. Waarborg

Bij het ontlenen van deze tent (Zowel 16x16m als 16x24m) dient een waarborg van € 200,00 betaald te worden door de huurder aan de verhuurder. Deze som wordt per overschrijving gestort op rekeningnummer van de verhuurder of cash betaald aan de vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging, en dit ten laatste 7 dagen vóór het gebruik van de tent. Deze waarborg wordt teruggestort door de verhuurder aan de huurder binnen de 7 dagen na de teruglevering aan de verhuurder. Bij vaststelling van schade zal deze waarborg, verminderd met de kostprijs van herstelling (gedaan bij een gespecialiseerde instantie gekozen door verhuurder), na de herstelling worden terug betaald. Indien de waarborg niet toereikend is, is de huurder gehouden de meerprijs te betalen. (cfr. Artikel 10) Indien de waarborg niet tijdig werd gestort, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de tent niet te leveren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De huurder kan de verhuurder niet aanspreken voor geleden schade welke dan ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst of anders beslist. De verhuurder kan niet aangesproken worden voor de schade die de huurder lijdt wegens verbreking van deze overeenkomst door overmacht. Overmacht bestaat uit abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verhuurder. Het onbeschikbaar zijn van de tent wegens noodzakelijke herstellingen wordt door beide partijen als overmacht erkend. De verhuurder verbindt er zich toe om de huurder zo snel mogelijk over deze omstandigheden in te lichten. Er wordt geen financiële noch materiële compensatie voorzien bij overmacht.

Artikel 8. Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder dient…

–          De verhuurder staat in voor het transport van de tent.

–          Aanwezig te zijn bij zowel de ophalen, opbouw, afbraak en teruglevering van de tent.

–          Bij opbouw en afbraak een vergelijkende staat van bevinding op te maken samen met de huurder. (cfr. Artikel 11en bijlage 1)

–          Instructies te geven en te helpen bij de opzet en afbraak van de tent.

Voor deze taken kan verhuurder ook iemand van de medewerkers van de feitelijke vereniging cultureel   dak aangesproken te worden, die vertrouwd is met het plaatsen van deze tent. De tent wordt in geen               enkel geval opgezet indien niemand namens de verhuurder aanwezig is.

–          De verhuurder verzegeld de spanriemen van de tent met trekbandjes (dit houd in dat deze niet meer gebruikt kunnen worden gedurende de gehele huurperiode)

–          Bij regenweer houdt de verhuurder zich bovendien het recht voor om de tent maximum twee dagen langer te laten staan. Hiervoor worden geen verdere huurkosten aangerekend.

 

 

Artikel 9. Verplichtingen van de huurder

De huurder dient…

–          De instructies van de verhuurder te volgen bij opzet en afbraak.

Aanwezig te zijn op het terrein wanneer de tent wordt opgezet en afgebroken om een staat van   bevinding op te maken samen met de verhuurder, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.     (cfr. Artikel 10)

–          Te zorgen voor minimum 6 personen die helpen bij de opbouw en afbraak van de tent. Voor elk ontbrekend persoon zal een bijkomende som van €15,00 gerekend worden. De verhuurder behoudt zich het voorrecht om in dit geval ook uit veiligheidsredenen te weigeren de tent op te zetten.

–          Ervoor te zorgen dat het terrein bereikbaar is met een wagen.

–          Ervoor te zorgen dat het terrein zich in zulke staat bevindt dat de tent volgens de regels van de kunst kan worden opgezet en verankerd (piketten dienen in de grond te worden vastgemaakt).

–          Eventuele gebreken direct door te geven.

–          Bij zware regenval de tent regelmatig te controleren om wateropstapeling op het tentzeil te voorkomen, om het scheuren van het tentzeil tegen te gaan.

–          De pikethoofden af te schermen (doeken, lege flessen, emmers,…) om eventueel kwetsuren te vermijden.

–          Voorkomt het hangen aan spanriemen en palen door personen.

 

Artikel 10. Opgezet volgend de regels van de kunst

De huurder verklaard bij het ondertekenen van de huurovereenkomst dat de tent opgezet is volgens “de regels van de kunst”, zoals beschreven in bijlage 1. De huurder verklaard hierbij dat: elke verandering door de huurder aan de setting van de tent en de daarbij horende gevolgen voor de veiligheid vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 11. Schade aan de tent

Bij aflevering en afbraak van de tent wordt deze gecontroleerd op eventuele schade of tekort aan materiaal. Deze reeds bestaande schade (bij aflevering) of door het gebruik van de huurder ontstane schade of tekort aan materiaal (na de afbraak) wordt genoteerd op de vergelijkende staat van bevinding (Zie bijlage 2),die wordt bijgevoegd en integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. Deze staat wordt bij levering en na afbraak ondertekend door huurder en verhuurder

Artikel 12. Verzekeringen

De kosten van het sluiten van eventuele verzekeringspolissen om zich in te dekken tegen bv. brand, diefstal, stormschade, … enz. zijn volledig ten laste van de huurder.

Artikel 13. Hiërarchie van overeenkomsten

Bij strijdigheid van bepalingen van deze huurovereenkomst met de “Algemene Voorwaarden”, beroepsgebruiken of soortgelijke bepalingen die door de huurder opgeworpen worden, primeert altijd deze overeenkomst.

 

De huurder verklaart dit contract gelezen en uitdrukkelijk goedgekeurd te hebben en verplicht zich ertoe om bij de levering de huurprijs en de waarborg te betalen.

 

Opgemaakt te : ……………………………………….                                   Op  ……./ ……../ ………….
in tweevoud (Huurder/verhuurder)

 

Namens Vertegenwoordiger “Cultureel dak”                               namens de huurder

Naam:                                                                                                 Naam:

 

Handtekening                                                                                    handtekening